Status prawny

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Działa na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. MZ. z dnia 26 marca 2012, poz. 10) w oparciu o nadany tym zarządzeniem Statut oraz Regulamin organizacyjny, które stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do w/w zarządzenia.