Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Korespondencję adresowaną do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych należy kierować w formie pisemnej albo drogą elektroniczną na adres mailowy, z tym, że korespondencję związaną z:
1) zatwierdzaniem programów kształcenia,
2) dopuszczeniem do państwowego egzaminu,
3) realizacją umów zawartych z Ministrem Zdrowia na dofinansowanie szkoleń specjalizacyjnych
należy kierować wyłącznie w formie pisemnej.

Odpowiedzi na zapytania i wnioski kierowane drogą elektroniczną Centrum udziela pod warunkiem, że korespondencja zawiera:
1) wskazanie osoby (imię i nazwisko), od której pochodzi,
2) adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby,
3) przedmiot sprawy, której dotyczy.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej