Rejestry, ewidencje i archiwa
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych prowadzi: 
-Ewidencję organizatorów kształcenia, którzy uzyskali zatwierdzenie programu kształcenia.
-Ewidencję pielęgniarek i położnych egzaminu państwowego.
-Rejestr dyplomów wydawanych osobom, które złożyły egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i uzyskały tytuł specjalisty.

Ewidencja organizatorów kształcenia, którzy uzyskali zatwierdzenie programów, prowadzona jest na podstawie art. 10 p ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 roku (Dz.U. z 2001 roku Nr 57, poz. 602 z póź. zm.).

Ewidencja organizatorów kształcenia jest jawna i jest prowadzona w systemie informatycznym.

Wpisywani są do niej organizatorzy kształcenia, którzy zostali określeni w art. 10 d ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy, i którzy uzyskali zatwierdzenie programów kształcenia dla poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego tj.: szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych i kursów dokształcających w poszczególnych dziedzinach/zakresach kształcenia.

Ewidencja zawiera następujące informacje:

 1. Oznaczenie organizatora, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile wnioskodawca taki numer posiada, 
 2. Formę organizacyjno-prawną,
 3. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej                     –  w przypadku przedsiębiorcy,
 4. Określenie rodzaju, dziedziny i trybu kształcenia,
 5. Datę, numer decyzji zatwierdzającej program kształcenia oraz okres, na jaki program ten został zatwierdzony,
 6. Miejsce prowadzenia kształcenia w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych,
 7. Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia specjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych               i kursów specjalistycznych.

W przypadku organizatorów, którzy wymagają wpisu do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego prowadzonego przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych właściwe ze względu na miejsce realizacji kształcenia, dane o których mowa powyżej przekazują do Centrum podmioty prowadzące w/w rejestr.


 

Ewidencja pielęgniarek i położnych egzaminu państwowego – jest prowadzona w systemie informatycznym i zawiera informacje niezbędne do przeprowadzenia egzaminu państwowego
w dziedzinach pielęgniarstwa lub dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Informacje te są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla państwowej komisji egzaminacyjnej, w celu dopuszczenia osób do egzaminu państwowego i jego przeprowadzenia, a następnie wydania pielęgniarce, położnej dyplomu specjalisty.

Rejestr zawiera następujące dane:

 1.  PESEL
 2. Nazwisko
 3. Imiona
 4. Imię ojca
 5. Nazwisko rodowe
 6. Data urodzenia, miejsce urodzenia
 7. Wykształcenie
 8. Adres zamieszkania, kod i miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania
 9. Nazwę Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (OIPiP)
 10. Tytuł zawodowy
 11. Okres szkolenia
 12. Kod dziedziny  pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w  ochronie zdrowia, będącej przedmiotem egzaminu
 13. Dziedzina
 14. Nazwa organizatora kształcenia
 15. Tryb kształcenia
 16. Numer testu egzaminacyjnego
 17. Data egzaminu
 18. Miejsce przeprowadzenia egzaminu
 19. Próg zaliczenia
 20. Wynik egzaminu
 21. Numer dyplomu

 
Rejestr dyplomów wydawanych osobom, które złożyły egzamin państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i uzyskały tytuł specjalisty.

 
Rejestr jest prowadzony na podstawie § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923).
Rejestr prowadzony jest w systemie pisemnym i zawiera informacje wymagane do sporządzenia dyplomu, w zakresie wynikającym z wzoru tego dyplomu stanowiącego załącznik nr 3-6 do w/w rozporządzenia. Informacje zawarte w rejestrze mają charakter danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Rejestr zawiera następujące dane:

 1. Nazwisko
 2. Imiona
 3. Nazwisko rodowe 
 4. Imię ojca
 5. Data urodzenia, miejsce urodzenia
 6. Obywatelstwo PESEL
 7. Adres zamieszkania, kod i miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania
 8. Nazwa organizatora kształcenia
 9. Okres szkolenia
 10. Nazwa uzyskanego tytułu ze wskazaniem dziedziny
 11. Numer dyplomu, data egzaminu
 12. Potwierdzenie odbioru dyplomu    

Dane ujęte w rejestrze podlegają ochronie danych osobowych i mogą być ujawnione wyłącznie uprawnionym do tego, na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom oraz osobie, której dotyczą.