Zamówienia publiczne

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro na ZAPEWNIENIE POMIESZCZEŃ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PAŃSTWOWEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ROKU 2016. Nr sprawy: CKPPiP-ZP/A/1/2016

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia < pobierz >
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług < pobierz >
Załącznik nr 4 do SIWZ - Ogólne warunki umowy < pobierz >


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoœci szacunkowej poniżej 134.000 euro na usługę wydawniczą polegającą na korekcie językowej, opracowaniu graficznym i redakcji technicznej, w plikach MS Word oraz składzie komputerowym, przygotowaniu do druku i druku - 71 programów kształcenia, w tym: 17 dla specjalizacji, 24 dla kursów kwalifikacyjnych, 30 dla kursów specjalistycznych, opracowanych przez zespoły programowe powołane przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, na podstawie art. 78 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014., poz. 1435 z późn. zm.). Nr sprawy: CKPPiP-ZP/2/P/2015

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Załącznik Nr 1 do SIWZ - SZOPZ
+ zmiana z dnia 22.05.2015r.
< pobierz >
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług< pobierz >
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz osób< pobierz >
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Tekst źródłowy< pobierz >
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Ogólne warunki umowy< pobierz >
Pytanie Wykonawcy z dnia 26.05.2015r. < pobierz >
Wybór oferty < pobierz >


Dotyczy: postępowania o udzielenie uzupełniającego zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej poniżej poniżej 134.000 euro na druk i dostawę 440 egzemplarzy Materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego w ramach Projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/MD-U-3/2015

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy < pobierz >
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia < pobierz >

             


Dotyczy: postępowania o udzielenie uzupełniającego zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej poniżej poniżej 134.000 euro euro na druk i dostawę 546 egzemplarzy Materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego w ramach Projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/MD-U-2/2015

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy < pobierz >
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia < pobierz >

             


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro na zorganizowanie i obsługę konferencji promocyjno-informacyjnej dla decydentów, przedstawicieli samorządu zawodowego, organizatorów kształcenia, pielęgniarek/pielęgniarzy, podsumowującej realizację Projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Działanie 2.3 Poddziałanie 2.3.2. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/K/15

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis projektu< pobierz >
Załącznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usług< pobierz >
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Ogólne warunki umowy< pobierz >
Odpowiedzi Zamawiającego I z dnia 10.04.2015r.< pobierz >
Odpowiedzi Zamawiającego II z dnia 10.04.2015r.< pobierz >
Wybór oferty< pobierz >

             


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro na opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawę 1000 sztuk publikacji – Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Działanie 2.3 Poddziałanie 2.3.2. Nr sprawy: CKPPiP-PPG_ZP-220_MK_15

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis projektu< pobierz >
Załącznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usług< pobierz >
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Ogólne warunki umowy< pobierz >
Wybór oferty< pobierz >

             


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro polegającego na rozszerzeniu dostawy pakietów promocyjnych (teczka i notatnik z długopisem) w liczbie 70 sztuk, w ramach Projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/MIP/U-2/15

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy < pobierz >
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia < pobierz >

             


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro na druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawę 1575 sztuk publikacji pn.: Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego w ramach Projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Działanie 2.3 Poddziałanie 2.3.2. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/MD-II/15

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis projektu< pobierz >
Załącznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usług< pobierz >
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Ogólne warunki umowy< pobierz >
Wybór oferty< pobierz >

             


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro na przygotowanie okładki, skład, łamanie, druk i dostawę publikacji – Materiały konferencyjne na konferencję informacyjno-promocyjną organizowaną w roku 2015, w ramach projektu systemowego pn. „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Działanie 2.3 Poddziałanie 2.3.2. Nr sprawy: CKPPiP-PRM/ZP-220/MK/15

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Informacja o projekcie< pobierz >
Załącznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usług< pobierz >
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Ogólne warunki umowy< pobierz >
Wybór oferty < pobierz >

             


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro na zorganizowanie i obsługę konferencji promocyjno-informacyjnej dla decydentów systemu, organizatorów kształcenia, pielęgniarek/pielęgniarzy, w ramach Projektu systemowego "Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Działanie 2.3 Poddziałanie 2.3.2 . Nr sprawy: CKPPiP-PRM/ZP-220/K/15

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ + zmiany z dnia 30.01.2015r. < pobierz >
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Informacja o projekcie< pobierz >
Załącznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty
+ zmiany z dnia 30.01.2015r.
< pobierz >
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usług< pobierz >
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Ogólne warunki umowy
+ zmiany z dnia 30.01.2015r.
< pobierz >
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Fotografia bukietu< pobierz >
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór Ankiety< pobierz >
Pytanie Wykonawcy z dnia 29.01.2015r. < pobierz >
Wybór oferty < pobierz >

             


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro na druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawę 1668 sztuk publikacji – pn.: Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego opracowane ramach Projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Działanie 2.3 Poddziałanie 2.3.2. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/MD-I/15

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis projektu< pobierz >
Załącznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usług< pobierz >
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Ogólne warunki umowy< pobierz >
Pytanie Wykonawcy z dnia 19 stycznia 2015r. < pobierz >
Wybór oferty < pobierz >

             


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ZAPEWNIENIE POMIESZCZEŃ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PAŃSTWOWEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ROKU 2015

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ< pobierz >
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia < pobierz >
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz usług< pobierz >
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Ogólne warunki umowy< pobierz >
Pytanie Wykonawcy z dnia 15.01.2015r. < pobierz >
Wybór oferty < pobierz >


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro na zorganizowanie i obsługę warsztatów dla organizatorów kształcenia w ramach Projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Działanie 2.3 Poddziałanie 2.3.2 Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/W-I/15

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis projektu< pobierz >
Załącznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usług< pobierz >
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Ogólne warunki umowy< pobierz >
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Fotografia bukietu< pobierz >
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Ankieta< pobierz >
Pytania Wykonawcy z dnia 12 stycznia 2015r. < pobierz >
Wybór oferty< pobierz >

             


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego „Zarządzanie obszarem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” Znak sprawy : CKPPiP-ZP/1/2014

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Załącznik Nr 1 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Ogólne warunki umowy < pobierz >
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Załączniki Nr 4, 4a, 4b do SIWZ - Oświadczenia < pobierz >
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług< pobierz >
Wyjaśnienia do SIWZ< pobierz >
Wybór oferty< pobierz >


Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro na opracowanie graficzne, druk i dostawę 560 kompletów materiałów promocyjnych, obejmujących teczkę, notatnik A-4 i długopis, w ramach Projektu systemowego Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy: CKPPiP-PRM/ZP-220/MP2/14

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis projektu< pobierz >
Załącznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usług< pobierz >
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Ogólne warunki umowy< pobierz >
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Logotyp CKPPIP< pobierz >
Wybór oferty< pobierz >

             

 


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro na zorganizowanie i obsługę warsztatów dla organizatorów kształcenia w ramach Projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Działanie 2.3 Poddziałanie 2.3.2. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/W-III/14

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis projektu< pobierz >
Załącznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usług< pobierz >
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Ogólne warunki umowy< pobierz >
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Fotografia bukietu< pobierz >
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Ankieta< pobierz >
Wybór oferty< pobierz >

             

 


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro na druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawę 1290 sztuk publikacji pn.: Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego w ramach Projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Działanie 2.3 Poddziałanie 2.3.2. Nr sprawy: CKPPiP-PPG/ZP-220/MD-III/14

Ogłoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Informacja o projekcie< pobierz >
Załącznik Nr 2 do SIWZ - SZOPZ< pobierz >
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usług< pobierz >
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Ogólne warunki umowy< pobierz >
Wybór oferty< pobierz >