Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
 
 
 
   
 
Przedmiot dziaalnoci i kompetencje

Przedmiotem dziaalnoci Centrum Ksztacenia Podyplomowego Pielgniarek i Poonych jest realizacja zada okrelonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z pn. zm.) oraz zarzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Ksztacenia Podyplomowego Pielgniarek i Poonych ( Dz. Urz MZ z dnia 26 marca 2012 r. poz. 10).

Do dziaalnoci podstawowej Centrum Ksztacenia Podyplomowego Pielgniarek i Poonych naley:

 • podejmowanie dziaa majcych na celu realizacj zada wynikajcych z przepisw ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej;
 • obsuga merytoryczna i finansowa umw o dofinansowanie ze rodkw publicznych szkole specjalizacyjnych;
 • wydawanie opinii w sprawach powoania kierownikw szkole specjalizacyjnych w dziedzinach, w ktrych nie ma osb posiadajcych tytu specjalisty;
 • wnioskowanie do ministra waciwego do spraw zdrowia o wyraenie zgody na przeprowadzenie egzaminu pastwowego dla liczby osb mniejszej ni 25;
 • opracowywanie regulaminu egzaminu pastwowego oraz ustalanie, w terminie do dnia 31 grudnia kadego roku, na rok nastpny planu egzaminw pastwowych w danej dziedzinie pielgniarstwa lub dziedzinie majcej zastosowanie w ochronie zdrowia i podawanie do publicznej wiadomoci na zasadach okrelonych w przepisach o dostpie do informacji publicznej;
 • powoywanie zespou opiniujcego wniosek pielgniarki lub poonej, posiadajcej co najmniej stopie naukowy doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w ktrej zamierza uzyska tytu specjalisty, o zwolnienie jej przez ministra waciwego do spraw zdrowia z obowizku odbywania specjalizacji w czci lub caoci;
 • wydawanie pielgniarkom i poonym dyplomu uzyskania tytuu specjalisty;
 • prowadzenie rejestru pielgniarek i poonych, ktre uzyskay tytu specjalisty;
 • realizacja zada z zakresu nadzoru, o ktrym mowa w art. 83 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej;
 • prowadzenie archiwum dokumentw Centrum oraz nadzr nad archiwizacj dokumentacji;
 • wsppraca w szczeglnoci z:
  • organizatorami ksztacenia,
  • organami prowadzcymi rejestr podmiotw prowadzcych ksztacenie podyplomowe,
  • Naczeln Rad Pielgniarek i Poonych,
  • Centrum Medycznym Ksztacenia Podyplomowego,
  • stowarzyszeniami zawodowymi i towarzystwami naukowymi pielgniarek i poonycvh,
  • konsultantami krajowymi i wojewdzkimi w dziedzinie medycyny, w dziedzinie pielgniarstwa lub dziedzinie majcej zastosowanie w ochronie zdrowia,
  • pracownikami naukowymi uczelni wyszych ksztaccych w zawodach pielgniarki, poonej,
  • organami administracji rzdowej i samorzdowej;
 • wykonywanie innych zada zleconych przez ministra waciwego do spraw zdrowia.