Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
 
 
 
   
 
Sposoby przyjmowania i zaatwiania spraw

Korespondencj adresowan do Centrum Ksztacenia Podyplomowego Pielgniarek i Poonych naley kierowa w formie pisemnej albo drog elektroniczn na adres mailowy, z tym, e korespondencj zwizan z:
1) zatwierdzaniem programów ksztacenia,
2) dopuszczeniem do pastwowego egzaminu,
3) realizacj umów zawartych z Ministrem Zdrowia na dofinansowanie szkole specjalizacyjnych
naley kierowa wycznie w formie pisemnej.

Odpowiedzi na zapytania i wnioski kierowane drog elektroniczn Centrum udziela pod warunkiem, e korespondencja zawiera:
1) wskazanie osoby (imi i nazwisko), od której pochodzi,
2) adres (kod pocztowy, miejscowo, ulica i nr domu) tej osoby,
3) przedmiot sprawy, której dotyczy.

Wniosek o udostpnienie informacji publicznej