Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
 
 
 
   
 
Rejestry, ewidencje i archiwa
Centrum Ksztacenia Podyplomowego Pielgniarek i Poonych prowadzi: 
-Ewidencj organizatorów ksztacenia, którzy uzyskali zatwierdzenie programu ksztacenia.
-Ewidencj pielgniarek i poonych egzaminu pastwowego.
-Rejestr dyplomów wydawanych osobom, które zoyy egzamin pastwowy w dziedzinie pielgniarstwa lub dziedzinie majcej zastosowanie w ochronie zdrowia i uzyskay tytu specjalisty.

Ewidencja organizatorów ksztacenia, którzy uzyskali zatwierdzenie programów, prowadzona jest na podstawie art. 10 p ustawy o zawodach pielgniarki i poonej z dnia 5 lipca 1996 roku (Dz.U. z 2001 roku Nr 57, poz. 602 z pó. zm.).

Ewidencja organizatorów ksztacenia jest jawna i jest prowadzona w systemie informatycznym.

Wpisywani s do niej organizatorzy ksztacenia, którzy zostali okreleni w art. 10 d ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy, i którzy uzyskali zatwierdzenie programów ksztacenia dla poszczególnych rodzajów ksztacenia podyplomowego tj.: szkole specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych i kursów doksztacajcych w poszczególnych dziedzinach/zakresach ksztacenia.

Ewidencja zawiera nastpujce informacje:

 1. Oznaczenie organizatora, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile wnioskodawca taki numer posiada, 
 2. Form organizacyjno-prawn,
 3. Numer wpisu do rejestru przedsibiorców albo ewidencji dziaalnoci gospodarczej                     –  w przypadku przedsibiorcy,
 4. Okrelenie rodzaju, dziedziny i trybu ksztacenia,
 5. Dat, numer decyzji zatwierdzajcej program ksztacenia oraz okres, na jaki program ten zosta zatwierdzony,
 6. Miejsce prowadzenia ksztacenia w odniesieniu do zaj teoretycznych i praktycznych,
 7. Planowane terminy rozpoczcia i zakoczenia specjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych               i kursów specjalistycznych.

W przypadku organizatorów, którzy wymagaj wpisu do rejestru organizatorów ksztacenia podyplomowego prowadzonego przez okrgowe izby pielgniarek i poonych waciwe ze wzgldu na miejsce realizacji ksztacenia, dane o których mowa powyej przekazuj do Centrum podmioty prowadzce w/w rejestr.


 

Ewidencja pielgniarek i poonych egzaminu pastwowego – jest prowadzona w systemie informatycznym i zawiera informacje niezbdne do przeprowadzenia egzaminu pastwowego
w dziedzinach pielgniarstwa lub dziedzinach majcych zastosowanie w ochronie zdrowia. Informacje te s danymi osobowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z pón. zm.).

Centrum Ksztacenia Podyplomowego Pielgniarek i Poonych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbdnym dla pastwowej komisji egzaminacyjnej, w celu dopuszczenia osób do egzaminu pastwowego i jego przeprowadzenia, a nastpnie wydania pielgniarce, poonej dyplomu specjalisty.

Rejestr zawiera nastpujce dane:

 1.  PESEL
 2. Nazwisko
 3. Imiona
 4. Imi ojca
 5. Nazwisko rodowe
 6. Data urodzenia, miejsce urodzenia
 7. Wyksztacenie
 8. Adres zamieszkania, kod i miejscowo, ulica, nr domu i mieszkania
 9. Nazw Okrgowej Izby Pielgniarek i Poonych (OIPiP)
 10. Tytu zawodowy
 11. Okres szkolenia
 12. Kod dziedziny  pielgniarstwa lub dziedziny majcej zastosowanie w  ochronie zdrowia, bdcej przedmiotem egzaminu
 13. Dziedzina
 14. Nazwa organizatora ksztacenia
 15. Tryb ksztacenia
 16. Numer testu egzaminacyjnego
 17. Data egzaminu
 18. Miejsce przeprowadzenia egzaminu
 19. Próg zaliczenia
 20. Wynik egzaminu
 21. Numer dyplomu

 
Rejestr dyplomów wydawanych osobom, które zoyy egzamin pastwowy w dziedzinie pielgniarstwa lub dziedzinie majcej zastosowanie w ochronie zdrowia i uzyskay tytu specjalisty.

 
Rejestr jest prowadzony na podstawie § 20 ust. 3 rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 padziernika 2003r. w sprawie ksztacenia podyplomowego pielgniarek i poonych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923).
Rejestr prowadzony jest w systemie pisemnym i zawiera informacje wymagane do sporzdzenia dyplomu, w zakresie wynikajcym z wzoru tego dyplomu stanowicego zacznik nr 3-6 do w/w rozporzdzenia. Informacje zawarte w rejestrze maj charakter danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z pón. zm.).
Rejestr zawiera nastpujce dane:

 1. Nazwisko
 2. Imiona
 3. Nazwisko rodowe 
 4. Imi ojca
 5. Data urodzenia, miejsce urodzenia
 6. Obywatelstwo PESEL
 7. Adres zamieszkania, kod i miejscowo, ulica, nr domu i mieszkania
 8. Nazwa organizatora ksztacenia
 9. Okres szkolenia
 10. Nazwa uzyskanego tytuu ze wskazaniem dziedziny
 11. Numer dyplomu, data egzaminu
 12. Potwierdzenie odbioru dyplomu    

Dane ujte w rejestrze podlegaj ochronie danych osobowych i mog by ujawnione wycznie uprawnionym do tego, na podstawie odrbnych przepisów, podmiotom oraz osobie, której dotycz.