Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
 
 
 
   
 
Archiwum

Dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartoci szacunkowej poniej 125.000 euro, na zorganizowanie konferencji promocyjno-informacyjnej dla decydentów systemu, organizatorów ksztacenia, pielgniarek/pielgniarzy oraz warsztatów dla organizatorów ksztacenia w ramach Projektu systemowego „Profesjonalne pielgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie ksztacenia podyplomowego”, wspófinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego – realizowanego w latach 2009 - 2015.

Ogoszenie o zamówieniu < pobierz >
Wybór oferty < pobierz >

 

             

 


Dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie pomieszcze i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu pastwowego dla pielgniarek i poonych w roku 2012.

Ogoszenie o zamówieniu < pobierz >
Wybór oferty < pobierz >

 


Dotyczy: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie pomieszcze i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu pastwowego dla pielgniarek i poonych w roku 2012.

Ogoszenie o zamówieniu < pobierz >
SIWZ < pobierz >
Zacznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia
< pobierz >
Zacznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty < pobierz >
Zacznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz usug < pobierz >
Zacznik Nr 4 do SIWZ - Ogólne warunki umowy < pobierz >
Zapytanie Wykonawcy < pobierz >
Odpowied Zamawiajcego < pobierz >
Uniewanienie postpowania < pobierz >